Compra : 0 productes
Total : 0,00 €
El carret està buit!
Productes Actualitzar
Validar
Accès client Registrar-se

En cumpliment de lo que disposa el Real Decret 1906/99 de 17 de Desembre, pel que es regula la contractació electrònica amb condicions generals,i de la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista (Llee 7/1996 del 15 de gener, modificada per la Llei 47/2002 de 19 de desembre) en lo aplicable a lo disposat sobre les vendes a distància en els articles 38 i següents, Copisteria S'PRINT  informa:

Les compres realitzades en Copisteria S'PRINT resten sotmeses a les condicions generals de compra contingudes en la pàgina en el moment de cursar-se la comanda. La formalització d'una comanda comporta la íntegra aceptació de totes i cadascuna de les condicions de contractació exposades. Les presents condicions de compra han sigut exposadessamb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent.

1. PROCEDIMENT DE COMPRA

Ambdues parts declaren expressament que l'acceptació de la compra del producte pel CLIENT es porta a terme a través del seguiment del procediment de compra descrit en la pàgina web. El fet d'emplenar online o telefònicament tots els passos descrits per al procés de compra d'un producte pel CLIENT suposa l'acceptació integra i expressa de les presents condicions generals.

El contracte quedarà formalitzat des de la data que el CLIENT manifesti la seva conformitat amb les presents condicions o, si escau, les publicades en el moment de realitzar la compra, mitjançant l'aportació de les dades sol·licitades en el procés de compra, i una vegada que el CLIENT confirmi la compra efectuada. La confirmació del client es podrà realitzar mitjançant la pàgina web.

2. PREUS

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l'IVA i no inclou les despeses de manipulació i enviament si els hagués.
Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats en el carret de la compra i en la comanda.

Copisteria S'PRINT es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís. Totes les transaccions que es formalitzin abans de la modificació es regularan pels preus vigents en el moment que es va realitzar la seva comanda. Copisteria S'PRINT no garanteix el preu ofert en la present comanda durant més de cinc dies des de la seva data, (si en tres dies Copisteria S'PRINT no hagués rebut el pagament) pels mitjans indicats, el preu podrà veure's modificat.

3. PAGAMENT

La falta de pagament implica la impossibilitat del client d'accedir al producte sol·licitat. (La no recepció de l'import íntegre per part de Copisteria S'PRINT, impossibilita en tot cas, l'enviament del mateix).

Una vegada comprovat el pagament s'iniciarà per part de Copisteria S'PRINT a la tramitació de la comanda. Les formes de pagament acceptades són:

- Tranferència o ingrés en compte.

- Paypal

Després d'haver rebut el pagament corresponent a una COMANDA, Copisteria S'PRINT procedirà a emetre i enviar la FACTURA juntament amb la comanda a l'adreça que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament, utilitzant el nombre d'una targeta de pagament, el titular de la mateixa podrà sol·licitar a través de la seva entitat bancària, l'anul·lació del càrrec a Copisteria S'PRINT sempre que s'acrediti la prèvia presentació de denúncia per aquests fets. La devolució de l'import de les mateixes es realitzarà mitjançant reclamació per escrit, a la qual haurien d'acompanyar-se els documents (denúncia) que acreditin la pèrdua o robatori de la targeta amb la qual es va efectuar el pagament. No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no anés conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront del venedor al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

4. PRODUCTES

Copisteria S'PRINT procurarà lliurar els productes de manera idèntica a com apareixen recollits en la web. Tant les descripcions dels productes en la web així com les fotos són merament informatives i descriptives, no tenint cap valor contractual. Copisteria S'PRINT, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat, podrà així mateix variar aquestes de manera no substancial sense alterar la descripció realitzada del producte així com tampoc les qualitats i usos ordinaris esperats del mateix.

Si no està segur de la informació, compatibilitat o descripció d'un producte per favor posi's en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic o telèfon d'atenció al client.

5. ENTREGA DEL PRODUCTE

Si es realitza una compra de diversos productes, l'enviament es realitzarà una sola vegada i quan Copisteria S'PRINT tingui tots els productes en el seu magatzem. No s'enviaran els productes d'una mateixa cistella, amb un cost d'enviament establert, en diversos enviaments, ja que això augmentaria dits costos d'enviament.

Els terminis de lliurament que apareixen en la web o en les fitxes dels productes no són vinculants i Copisteria S'PRINT intentarà en la mesura del possible el seu compliment.
La comanda serà enviat a l'adreça que el client ens subministra.
Si el seu paquet ens anés retornat per destinatari absent, desconegut, en definitiva, per error seu al no especificar correctament l'adreça o no recollir el paquet, per a tornar a reexpedir-li la seva comanda haurà de tornar a abonar les despeses d'enviament.

En el cas de realitzar una comanda de diversos articles amb diferents disponibilitats, el termini que es tindrà en compte per a l'enviament, és el de la previsió més llarga.
En casos excepcionals, Copisteria S'PRINT es reservarà el dret a desglossar la comanda, enviant els articles disponibles i deixant pendent d'un segon enviament, els articles no disponibles. En aquest supòsit, el segon enviament es realitza sense cap cost addicional.

Copisteria S'PRINT no es responsabilitza de les causes de força major que puguin donar lloc a un retard en el lliurament del producte, però es compromet a garantir la seva resolució de la forma més ràpida i eficient possible.
Així mateix, Copisteria S'PRINT no serà responsable en cas de pèrdua, enviament a una adreça errònia o retard en el lliurament d'un enviament.
Transcorreguts els termes expressats, no s'admetrà reclamació alguna contra Copisteria S'PRINT sobre l'estat que va lliurar els productes enviats.

6. DEVOLUCIONS I PRODUCTES DEFECTUOSOS

Si a pesar dels controls efectuats, algun producte resultés defectuós, o un enviament fos erroni, s'admetrà la seva devolució o canvi sempre que es comuniqui en un termini no superior a 7 dies hàbils (D'acord amb la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE)) des de la recepció del mateix, i haurà de realitzar-lo per escrit mitjançant el formulari de contacte o adreça de correu electrònic detallada en la web, expressant les causes de la reclamació de forma clara i si vol un canvi de producte o la devolució.

Producte defectuos , erròni o amb incidències en el transport

En el cas que la devolució sigui imputable a Copisteria S'PRINT, vostè haurà d'enviar-nos el producte a la nostra adreça, per a poder comprovar l'estat i la problemàtica del mateix. Nosaltres correrem amb les despeses d'aquesta devolució (la forma d'enviament s'acordarà prèviament amb Copisteria S'PRINT).

En el cas que el defecte provingui d'una incidència en transport (embalatge espatllat, falt de producteso deteriorats), ho haurà de comunicar en el termini de 24 hores des de la recepció mitjançant el formulari de contacte o adreça de correu electrònic detallada en la web. 

Copisteria S'PRINT, es compromet al canvi de l'article o articles afectats per altres del mateix valor o superior, sense cost algun per part del client.
Si una vegada rebut el producte el client desisteix de la seva compra, les despeses del transport de la devolució correran a càrrec del client i l'import de la compra li serà abonat mitjançant el mateix sistema en el qual hagi realitzat el pagament.

No s'acceptarà cap devolució si prèviament no ha estat notificada (les devolucions ports deguts no seran acceptades) i acompanyada per una còpia de la factura de compra. L'acceptació de la mateixa serà comunicada al client a través de correu electrònic. No s'admetran devolucions de productes que presentin alguna anomalia deguda a una dolenta manipulació dels mateixos o no es lliuri en el seu embalatge original.

7. GARANTIA 

Una vegada hagin passat els primers 7 dies laborables (10 naturals) des del lliurament, en els quals el client podrà retornar una comanda a Copisteria S'PRINT, o sol·licitar un canvi perquè un producte estigui defectuós, el client haurà d'acudir a la garantia.

Tots els productes disposen de garantia d'acord a el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
Aquesta garantia s'haurà de gestionar directament amb el fabricant de cada producte, per al que Copisteria S'PRINT proporcionarà qualsevol tipus d'informació addicional que sol·liciti el client, a través del formulari de contacte o adreça de correu electrònic detallada en la web.

Els productes quedan fora de garantia pels següents motius: 
-Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions elèctriques. 
-Si resulten danyats per realitzar una incorrecta configuració o instal·lació per part del client. 
-Si es produïx una avaria provocada per un component no subministrat per Copisteria S'PRINT
-No entren en garantia els productes no subministrats per Copisteria S'PRINT que s'afegeixin als subministrats per Copisteria S'PRINT
-Si escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.

8. RECLAMACIONS

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals de venda o per a qualsevol altra consulta legal relacionada amb Copisteria S'PRINT, el CLIENT té a la seva disposició la següent adreça:

Copisteria S'PRINT.
Av. Baix Penedès, 17-19 local 2.
43700 El Vendrell, (Tarragona)
www.s-print.cat

9. LEGISLACIÓ APLICABLE

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els quals disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora. 

En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d'Espanya, o que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals del Vendrell.

Les presents Condicions Generals de Contractació es troben actualitzades a data 20/01/2014